سایبان مغازه دست دوم

سایبان مغازه دست دوم

سایبان مغازه دست دوم دهنه 3 متری مخصوص مغازه 12 متری با پارچه ضخیم که معمولا سایبان مغازه دست دوم درجه یک یکی و دو بار بیشتر نصب نشده و سایبان مغازه دست دوم بدلیل جمع کردن مفازه بفروش می‌رسد.

سایبان مغازه دست دوم نو کارکرد خیلی کم عرض280سایبان مغازه دست دوم باقیمتی مناسب.

سایبان مغازه کالسکه ای دست دوم در حد نو

سایبان مغازه بازویی دست دوم در حد نو

سایبان مغازه دست دوم در حد نو