سایبان پوششی (سایه بان شید)

طراحی‌ های قابل حمل سایبان پوششی (سایه بان شید)، تغییراتی را در سایبان پوششی می‌توانند ایجاد می کند که بتوان از آنها در رویدادهای اجتماعی مختلف استفاده کرد. سایبان پوششی (سایه بان شید) دارای یک مقیاس بوفورت تا مرز ۱۰ هستند (۵۵-۶۳ mph) که بستگی به مدل و اندازۀ سایبان پوششی (سایه بان شید) دارد. سایبان پوششی (سایه بان شید) سایه‌های نیمه افقی را فراهم می‌کنند.