چتر پایه کنار رستوران المهدی در شهریار

چتر پایه کنار رستوران المهدی در شهریار

ساخت چتر پایه کنار رستوران المهدی در شهریار

نصب چتر پایه کنار رستوران المهدی در شهریار

نمونه کار چتر پایه کنار رستوران المهدی در شهریار