چتر پایه کنار منزل آقای اسکویی جنت آباد شمالی

چتر پایه کنار منزل آقای اسکویی جنت آباد شمالی

ساخت چتر پایه کنار منزل آقای اسکویی جنت آباد شمالی

نصب چتر پایه کنار منزل آقای اسکویی جنت آباد شمالی

نمونه کار چتر پایه کنار منزل آقای اسکویی جنت آباد شمالی