چتر پایه کنار منزل آقای محمدی درکه

چتر پایه کنار منزل آقای محمدی درکه

ساخت چتر پایه کنار منزل آقای محمدی درکه

نصب چتر پایه کنار منزل آقای محمدی درکه

نمونه کار چتر پایه کنار منزل آقای محمدی درکه