سایبان ایرانیان با توجه به قدمتی که در تولید سایبان های برقی دارد،دارای پروژه های فرا وان در این زمینه است که در زیر تعداد محدوی از پروژه های به تصویر کشیده شده را مشاهده می کنید: